^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego:

KATARZYNA PRZYGODZKA – PRZEWODNICZĄCA

 

JAKUB MOCHOCKI – ZASTĘPCA

 

MAGDA MAJEWSKA – SEKRETARZ

 

I. Cele działalności samorządu:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo
  w stosunkach uczniów z nauczycielami
  w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się,
  przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej,
  samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

II. Zadania samorządu:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki
  i udzielanie pomocy uczniom
  w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, rozrywkowych.
  Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału
  w pracach społecznych w szkole i środowisku.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania.
 6. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
  a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi
  i Radzie Pedagogicznej.
 7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

 1. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowania młodzieży.
 2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących
  życie społeczności szkolnej.
 3. Współdecydowanie o przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej.
 4. Udział przedstawicieli, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  Komitetu Rodzicielskiego dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Dysponowania w porozumieniu z opiekunem samorządu funduszami będącymi
  w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież

IV. Zasady tworzenia samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas
  do samorządu klasowego.
 2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego i klasowego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawcza samorządu są rady Samorządu Uczniowskiego i klasowego.
 4. Strukturę organizacyjną samorządu klasowego i szkolnego oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie
  członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.
 5. Samorząd klasowy wybiera zebranie ogólne członków klasy.
 6. Samorządy klasowe tworzą prezydium Samorządu Uczniowskiego,
  które wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza tego organu.
 7. Wybory do samorządów odbywają się na zasadach demokratycznych.
 8. Samorządy mogą powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami
  i innych przypadków naruszania zasad zawartych w kodeksie ucznia.
 9. Kadencja samorządu trwa jeden rok.

V. Współdziałanie z organami szkoły:

 1. Rady samorządów współdziałają z wychowawcami klas i władzami szkoły uzgadniając plan pracy.
 2. Rady samorządów współdziałają z różnymi organizacjami młodzieżowymi
  i społecznymi w realizacji zadań.
 3. Rady samorządów informują uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania.
 4. Zebrania, narady, spotkania mogą odbywać się na zajęciach lekcyjnych za zgodą wychowawcy klasy
  na lekcjach do jego dyspozycji.

VI. Fundusze:

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności,
  dysponentem funduszy są rady samorządów w porozumieniu z opiekunem.
 2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
  - ze środków finansowych uzyskanych przez uczniów za wspólnie wykonaną pracę
  - z dochodów organizowanych przez samorząd imprez
  - z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
  - ze środków przeznaczonych przez komitet rodzicielski, zakład opiekuńczy, organizacje i instytucji.
 3. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Komitetu Rodzicielskiego,
  z zaznaczeniem "fundusz Samorządu Uczniowskiego".
 4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi
  w gospodarowaniu środkami finansowymi.

VII. Obowiązki władz szkolnych wobec samorządu:

 1. Udzielanie pomocy samorządowi w całokształcie działalności samorządu,
  a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie szkolnych rad uczniowskich z tymi zagadnieniami planu działalności wychowawczej szkoły,
  których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.
 3. Zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu
  ( pomieszczenia, sprzęt, niezbędne środki finansowe).
 4. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami
  gospodarowania środkami finansowymi.
 7. Zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego z działalnością władz szkoły.
 8. Powoływanie na opiekuna samorządu uczniowskiego nauczyciela wybranego 
  w demokratycznych wyborach przez wszystkich uczniów.
 9. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna
  z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

VIII. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
 2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach uczniowskich.
 5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim.
 6. Uczestnictwo w ocenie prac samorządu uczniowskiego dokonanej przez dyrektora
  i Radę Pedagogiczną.

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach