^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

ZSZ

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach od 2010 roku działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa z klasą wielozawodową. Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie lub z pomocą szkoły poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na dwóch 2 tygodniowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego „Uniwerek – Kielce”. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w zawodach podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.

Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 % do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). W szkole odbywają się zajęcia przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z programem nauczania. Absolwenci szkoły uzyskują kwalifikacje zawodowe na podstawie zdanego egzaminu zawodowego, który jest formą oceny opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zasadniczej uczniowie mogą kontynuować naukę w 2 letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym. Zawody, w których kształcą się uczniowie ZSZ w Nowinach to:

•mechanik pojazdów samochodowych,

•lakiernik,

•kucharz,

•fryzjer,

•monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach